ก.เกษตรฯเร่งผลักดันต่อยอดเกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย เร่งขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับเกษตรกรรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรให้เกิดความยั่งยืน เกษตรกรไทยมีความมั่นคงในอาชีพ ประชาชนในประเทศได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้ขยายตัวในเชิงพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศสามารถหาสินค้าเกษตรอินทรีย์บริโภคได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรไทยผลิตสินค้าเกษตรได้มากแต่ขายได้น้อย จึงได้เน้นการผลิตอาหารปลอดสารพิษ ตามความนิยมของกระแสโลกเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการบริโภค

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดทำเอ็มโอยูครั้งนี้ จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ภายในปี 2564

นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย กล่าวว่า สมาพันธ์มีสมาชิกเครือข่ายทั้งเครือข่ายไทยพีจีเอส ออร์แกนิค,สุขใจออร์แกนิคพีจีเอส,อาหารเพื่อเพื่อน,มูลนิธิข้าวขวัญและเครือข่ายเลม่อน ฟาร์ม ฯลฯ การลงนามครั้งนี้จะส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือ พีจีเอสและสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของรายย่อย ให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคตต่อไป-สำนักข่าวไทย

About the author: admin