health news

จัดการน้ำครบทุกมิติ ที่ เกาะขันธ์

ต่อเนื่องมาในปี 2555 และ 2556 เกิดภัยแล้งขึ้นในตำบลเกาะขันธ์ คณะกรรมการพัฒนาตำบลเกาะขันธ์จึงหันมาขับเคลื่อนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นที่การจัดการน้ำ เพราะส่งผลกระทบถึงเรื่องการจัดการภัยพิบัติและเศรษฐกิจชุมชน ด้วยตำบลเกาะขันธ์เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล จากการทำงานร่วมกัน คณะกรรมการพัฒนาตำบลเกาะขันธ์พุ่งเป้าไปที่การทำฝาย เมื่อช่วยกันวิเคราะห์แล้วพบว่า ตำบลเกาะขันธ์ต้องการฝายทั้งหมด 52 จุด

ปภ.แนะวิธีช่วยเหลือ เมื่อพบอุบัติเหตุบนถนน

อุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที ซึ่งบางครั้งอาจไม่ใช่ตัวเราเองที่เป็นผู้ประสบภัย แต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ดังนั้น ผู้ใช้รถควรทราบวิธีปฏิบัติกรณีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในกรณีที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุ เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งปลอดภัยกับทุกฝ่ายด้วย